หน้าแรก  เข้าสู่ระบบ ยินดีต้อนรับ...ทุกท่าน!  

หน้าหลัก
รายชื่อผู้นำเสนอ ตาราง เวลา และห้องบรรยาย
วัน-เวลา-สถานที่
กำหนดการ
การเตรียมผลงาน/ส่งบทคัดย่อ
รายละเอียดการลงทะเบียน
ลงทะเบียน / แก้ไขข้อมูลลงทะเบียน
รายชื่อทะเบียนผู้ร่วมงาน
ดาวน์โหลด
ที่พักใน จ.นครราชสีมา
คำถามที่พบบ่อย


เกี่ยวกับโครงการ

กำหนดการ 


ชื่อโครงการ

การประชุมวิชาการประจำปี 2560  “นวัตกรรมการทางการแพทย์และสาธารณสุข”

(6th Annual Conference on Medical and Public Health Innovation

Institute of Medicine, Suranaree University of Technology)


ผู้รับผิดชอบโครงการ

- สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 


หน่วยงานที่ร่วมจัดการประชุมวิชาการ

   หน่วยงานภายใน   

        สำนักงานคณบดี

        สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์

        สาขาวิชาจักษุวิทยา

        สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์

        สาขาวิชานิติเวชศาสตร์

        สาขาวิชาพยาธิวิทยา

        สาขาวิชารังสีวิทยา

        สาขาวิชาวิสัญญีวิทยา

        สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน

        สาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

        สาขาวิชาศัลยศาสตร์

        สาขาวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 

        สาขาวิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

        สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์                 

        สาขาวิชาอายุรศาสตร์

        สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

        สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

        สถานวิจัย

        สถานแพทยศาสตรศึกษา

        โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

        หน่วยมลพิษและการจัดการทรัพยากร 

        หน่วยวิจัยโรคปรสิต

        หน่วยวิจัยยีนส์บำบัดและการประยุกต์ใช้ทางคลินิก

        หน่วยวิจัยทางการแพทย์คลินิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

        ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีวกลศาสตร์

        ศูนย์ฝึกทักษะทางการแพทย์ด้วยระบบปฏิบัติการเสมือนจริง (Medical Skills Simulation and Training Center)

   หน่วยงานภายนอก

        โรงพยาบาลชัยภูมิ

        โรงพยาบาลบุรีรัมย์

        โรงพยาบาลสุรินทร์  


หลักการและเหตุผล

             สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอน้อมนำศาสตร์แห่งพระราชาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามแนวทางแห่งกษัตริย์นักนวัตกรรม (Innovator) ที่ริเริ่มโครงการมากกว่า 4,000 โครงการ ตามหลักปรัชญาการทรงงานที่มีขั้นตอน กระบวนการในการพัฒนานวัตกรรม การสร้างบรรยากาศความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้อง และปฏิบัติด้วยพระองค์เอง เป็นแบบอย่างอันประเสริฐสุด ที่ก่อให้เกิดคุณอนันต์ต่อประเทศชาติบนพื้นฐานแห่งความพอเพียง อันเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ 

             ประกอบกับรัฐบาลในยุคปัจจุบันได้กำหนดวิสัยทัศน์เชิงนโยบายในการพัฒนาประเทศด้วยโมเดล ไทยแลนด์ 4.0  โดยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม พัฒนาเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ ความร่วมมือ เพิ่มประสิทธิภาพการนำไปใช้และการให้บริการแก่ประชาชน ในปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีว่าปัญหาทางสุขภาพของประชาชนมีมากและซับซ้อนขึ้น มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับโรคและปัญหาทางสุขภาพหลายอย่าง การแก้ไขปัญหาเหล่านี้ต้องการกระบวนการใหม่ๆ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือของบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข  

             ปัจจุบันการผลิตบุคลากรด้านการแพทย์มีการขยายตัวอย่างสูง มีสถาบันผลิตแพทย์เพิ่มเกิดขึ้นใหม่หลายสถาบัน ทำให้ปริมาณของนักศึกษาแพทย์ นักศึกษาสายวิทยาศาสตร์สุขภาพมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น มีบัณฑิตแพทย์สาขาต่าง ๆ มากขึ้น และเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการรับรู้เรื่องสิทธิของผู้ป่วย การจัดการด้านการเรียนการสอนกับตัวผู้ป่วยเองโดยตรงมีข้อควรระวังมากขึ้น และสัดส่วนของจำนวนนักศึกษา บัณฑิตแพทย์ บุคลากรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ต่อจำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับบริการ มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น อีกทั้งเทคโนโลยีด้านการแพทย์มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและซับซ้อนมากขึ้น จำเป็นต้องมีการพัฒนาทักษะทางการแพทย์ ทั้งทักษะพื้นฐาน เช่น การซักประวัติ ตรวจร่างกาย การให้การรักษาทั่วไป การทำหัตถการ อีกทั้งต้องมีทักษะขั้นสูง เช่น การผ่าตัดที่มีความซับซ้อน การผ่าตัดแบบแผลเล็ก การผ่าตัดผ่านกล้อง จำเป็นต้องมีการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความชำนาญอย่างดียิ่ง แต่การฝึกทักษะเหล่านี้ในผู้ป่วยจริงไม่สามารถทำได้ ภายใต้กฎความปลอดภัยของผู้ป่วย การพัฒนาทักษะทางการแพทย์ โดยใช้ระบบจำลองเสมือนจริง จึงเป็นแนวทางการพัฒนาความสามารถของบุคลากร ให้มีศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด มีความปลอดภัยสูง เชื่อถือได้ และสามารถทำซ้ำได้ตามความต้องการ โดยไม่มีความเสี่ยงของผู้ป่วยเข้ามาเกี่ยวข้องในกระบวนการฝึก และระบบเสมือนจริง สามารถถูกออกแบบวิธีการฝึกทักษะได้หลากหลายรูปแบบไม่มีขีดจำกัด ประเมินผลการฝึก ให้คำแนะนำ ได้ทันทีหลังการฝึกแต่ละครั้ง ทำให้ผู้เข้ารับการฝึกมีการพัฒนาขีดความสามารถของตนเองได้เต็มที่ตามศักยภาพ เหมาะสมกับระบบโครงสร้างการให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนทั่วไป

             ปัจจุบันความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์ มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง การผลิตบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นพันธกิจที่สำคัญของ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จึงได้จัดประชุมวิชาการ โดยมีหัวข้อการประชุมที่เกี่ยวข้องกับนวตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆ มาเป็นผู้นำเสนอความก้าวหน้าทางวิชาการ มีการอภิปรายเพื่อการแก้ไขปัญหาสาธารณสุข โดยการนำความรู้และผลงานมาเผยแพร่เพื่อการประยุกต์ใช้ และส่งเสริมให้การทำงานร่วมกันมีประสิทธิภาพสูง  เพื่อให้คณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ได้มีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และองค์ความรู้ ด้านวิชาการและวิจัยกับนักวิจัยจากสถาบัน องค์กร สถานพยาบาล มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือและเครือข่ายด้านวิชาการและวิจัย ที่สามารถสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ ๆ  ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีพของประชากรโลกในอนาคต 

             สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้เล็งเห็นความสำคัญของการนำความรู้และผลงานมาเผยแพร่เพื่อการประยุกต์ใช้ และส่งเสริมให้การทำงานร่วมกัน  จึงได้กำหนดจัดงานประชุมวิชาการประจำปี 2560 ในหัวข้อ “นวัตกรรมการทางการแพทย์และสาธารณสุข” ระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 


วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้คณาจารย์นักวิชาการ นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ได้เพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ และทักษะในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จากการบรรยาย และ การประชุมเชิงปฏิบัติการ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนแนวความคิดและประสบการณ์กับผู้ทรงคุณวุฒิ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อนาไปประยุกต์ในการปฏิบัติงานด้านวิชาการและวิจัยต่อไป 

2) เพื่อให้คณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ได้นำเสนอผลงานวิจัย และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการวิจัยแบบสหวิทยาการ 

3) เพื่อให้เกิดเครือข่ายและความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัยกับสถาบันต่าง ๆ เพื่อพัฒนางานวิชาการและวิจัย รวมทั้งการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ด้านนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุขต่อไป 


ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1) เกิดองค์ความรู้ใหม่ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ที่เหมาะสมในการดูแลและสร้างเสริมสุขภาพสำหรับการเตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงวัย

2) เกิดความร่วมมือทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขระหว่างหน่วยงาน ตลอดจนเสริมสร้างเครือข่ายในการดูแลและสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัยในชุมชน

3) เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ถ่ายทอดความรู้ ของแพทย์ นักวิชาการ ในการวิจัย และบริการวิชาการเกี่ยวกับสุขภาพผู้สูงวัย เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติต่อไป


กลุ่มเป้าหมาย

แพทย์ นักวิจัย นักวิชาการสาธารณสุข คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากรทางสาธารณสุข และผู้สนใจ  ประมาณ 200 คน  

vibramycin pill dapoxetine 60mg tadalafil 10mg