Vision


ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

                เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักวิชาแพทยศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามพันธกิจของสำนักวิชา และเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์  จึงออกประกาศ เรื่อง วิสัยทัศน์และค่านิยมของสำนักวิชาแพทยศาสตร์  ไว้ดังต่อไปนี้ 

 


 วิสัยทัศน์ (Vision)

   "เป็นโรงเรียนแพทย์ชั้นนำระดับชาติและสร้างคุณค่าให้กับชุมชน 

   (1 ใน 10 ของประเทศในปี 2566 และ 1 ใน 7 ของประเทศในปี 2570)"


 

 ค่านิยม (Values)

     M-E-D-S-U-T  

คำย่อ

คำเต็ม

ความหมาย

 M

 Moral

คุณธรรมนำความรู้

 E

 Engagement 

ความผูกพันต่อองค์กร

 D

 Dignity

ศักดิ์ศรีความภาคภูมิใจ

S

 System thinking

คิดอย่างเป็นระบบ

U

 Ultimate goal

มุ่งเป้าสู่การเป็นผู้นำ

fffffTffff 

 Teamwork 

พลังสามัคคีของทีม
 

 

สมรรถนะหลัก  (Core competencies

" การผลิตบัณฑิตผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพองค์รวมในชุมชน"

       

พันธกิจ
 (Mission)

  1. จัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถเป็นผู้นำในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมในชุมชน
  2. ส่งเสริมการวิจัยที่เน้นแก้ปัญหาในชุมชนสู่การยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
  3. ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและการบริการวิชาการเพื่อแก้ปัญหาของชุมชน
  4. การบริการวิชาชีพให้แก่ชุมชนและสังคม
  5. พัฒนาองค์กรเพื่อให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล
  6. ทำนุบำรุงและส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น

 Update 9/5/2561 16:04:41 View 5,252

สำนักวิชาแพทยศาสตร์