Vision


ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

                เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักวิชาแพทยศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามพันธกิจของสำนักวิชา และเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์  จึงออกประกาศ เรื่อง วิสัยทัศน์และค่านิยมของสำนักวิชาแพทยศาสตร์  ไว้ดังต่อไปนี้ 

 

 

 วิสัยทัศน์ (Vision)

   “สำนักวิชาแพทยศาสตร์เป็นสถาบันชั้นนำที่เป็นที่ยอมรับระดับอาเซียน ในการผลิตบัณฑิตนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นผู้นำในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมของชุมชน ในปี 2569

 

 ค่านิยม

     H-E-A-L-T-H  

 คำย่อ   คำเต็ม  ความหมาย
 H High Quality          ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ บุคลากรมีความเป็นเลิศในด้านการเรียนการสอน การบริการวิชาการ การวิจัย การปรับแปลง ถ่ายทอดเทคโนโลยี และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การมีคุณภาพของระบบงาน การใช้เทคโนโลยีร่วมกับการปรับแปลง ถ่ายทอดและสร้างสรรค์องค์ความรู้ 
 E Engagement          ให้ความสำคัญกับบุคลากร นักศึกษา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีสวัสดิการ ที่ดี สร้างความผูกพันต่อสำนักวิชาฯ  
 A Accountability ความรับผิดชอบ คุณธรรม จริยธรรม 
 L Learning          เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และการวิจัย โดยมุ่งเน้นการเรียนการสอนแบบ Student-centered และการเรียนรู้แบบ long life learning 
 T Teamwork การทำงานเป็นทีม มีความเอื้ออาทรและใส่ใจซึ่งกันและกัน 
ffffffHffff  Holistic  การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม มีความเมตตา กรุณา มีจิตอาสาต่อชุมชนและสังคม 


 ปณิธาน (Pledge) 

     “จะมุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นเลิศในวิชาชีพและคุณธรรม สร้างสรรค์ภูมิรู้ ภูมิธรรม ภูมิปัญญา และภูมิฐาน ให้บัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เพื่อให้สามารถออกไปพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ”   

                      


 พันธกิจ (Mission)

1)    จัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถเป็นผู้นำในการดูแลรักษาผู้ป่วยในชุมชนแบบองค์รวม

2)    ส่งเสริมการวิจัยที่เน้นแก้ปัญหาในชุมชนสู่การยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

3)    ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและการบริการวิชาการเพื่อแก้ปัญหาของชุมชน

4)    พัฒนาองค์กรเพื่อให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล

5)    ทำนุบำรุงและส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร


 

 เป้าประสงค์

        1)      เพื่อจัดการศึกษาและผลิตบัณฑิตที่เป็นผู้นำในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมได้คุณภาพมาตรฐานสากล

        2)      เพื่อมีความสามารถด้านการวิจัยเพื่อการแก้ปัญหาในชุมชนสู่การยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

        3)      เพื่อมีความสามารถด้านการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี และการบริการวิชาการ เป็นที่พึ่งของสังคม

        4)      เพื่อธำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีขององค์กรและท้องถิ่น

        5)      เพื่อการบริหารจัดการที่ดี มีคุณภาพสูง ภายใต้อัตตาภิบาลและธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย
 Update 9/5/2561 16:04:41 View 2,334

สำนักวิชาแพทยศาสตร์