แบบสำรวจความพึงพอใจ

แบบสำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์สำนักวิชาแพทยศาสตร์

เพศ
สถานะผู้ตอบ
สังกัดหน่วยงาน
ให้คะแนนความพึงพอใจ โดยที่ 5=พอใจมากที่สุด , 4=พอใจมาก , 3=ปานกลาง , 2=ไม่พอใจมาก , 1=ไม่พอใจมากที่สุด
ประเด็นวัดความพึงพอใจ คะแนนความพึงพอใจ
ด้านเนื้อหาเว็บไซต์
1. มีความชัดเจนถูกต้อง น่าเชื่อถือ และมีการปรับปรุงเนื้อหาอยู่เสมอ
2. การประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร ภาพ ในเว็บไซต์มีความเหมาะสมและน่าสนใจ
3. มีปริมาณเนื้อหาเพียงพอกับความต้องการ
4. มีการจัดรูปแบบหมวดหมู่ได้เหมาะสม
5. ข้อความในเว็บไซต์ถูกต้องตามหลักภาษาและไวยากรณ์
6. การจัดรูปแบบเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและใช้งาน
7. หน้าเว็บมีความสวยงามทันสมัย น่าสนใจ
8. สีสันที่ใช้ในเว็บไซต์มีความเหมาะสม
9. มีความเร็วในการแสดงเนื้อหา
10. มีความถูกต้องในการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น
ด้านประโยชน์และการนำไปใช้
11. เนื้อหามีประโยชน์และสามารถนำไปใช้อ้างอิงได้
12. ข้อมูลมีประโยชน์ตรงตามความต้องการของผู้ใช้
 

สำนักวิชาแพทยศาสตร์