ฐานข้อมูลงานวิจัย


รายละเอียดงานวิจัย

ชื่อเรื่อง/Title Churproong S, Khampirat B, Ratanajaipan P, Tattathongkom P. The Effect of the Arm Swing on the Heart Rate of Non-Athletes. Journal of the Medical Association of Thailand. 2015;98(4):S79-86.-
ผู้แต่ง/Author
ปี/Year 2015
สาขางานวิจัย วิจัยโรค
บทคัดย่อ

งานวิจัยตามปี

สำนักวิชาแพทยศาสตร์