นโยบายคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์


นโยบายคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์

ประกาศสำนักวิชาแพทยศาสตร์
เรื่อง   นโยบายในการดำเนินงานของสำนักวิชาแพทยศาสตร์
--------------------------------------------------

เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักวิชาแพทยศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามพันธกิจของสำนักวิชา และเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  สำนักวิชาแพทยศาสตร์ จึงออกประกาศ เรื่อง นโยบายการดำเนินงานของสำนักวิชาแพทยศาสตร์  ไว้ดังต่อไปนี้

นโยบายด้านการรับนักศึกษาเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
1. การรับนักศึกษาคำนึงถึงความเสมอภาค โดยดำเนินการสอดคล้องตามคุณสมบัติ เฉพาะของผู้สมัครเข้าเรียนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ตามประกาศของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
2. มติของคณะกรรมการอำนวยการการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีโดยการสอบ ถือเป็นที่สิ้นสุดและใช้เป็นแนวปฏิบัติ

นโยบายด้านการจัดการศึกษา
1. ในด้านการจัดทำและปรับปรุงหลักสูตร ดำเนินการตามมาตรฐานของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เกณฑ์แพทยสภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2. ในด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยเป็นตามไปตามปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย ความต้องการของสังคมและระบบบริบาลสุขภาพทั้งในปัจจุบันและอนาคต
3. ในด้านการเทียบโอนรายวิชา การโอนย้ายรายวิชาดำเนินการตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยนักศึกษาสาขาแพทยศาสตร์ สามารถโอนย้ายไปสาขาอื่นได้ แต่นักศึกษาสาขาวิชาอื่น ไม่สามารถโอนย้ายมาสาขาวิชาแพทยศาสตร์ได้
4. การเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาภายนอก เพื่อให้การดำเนินการของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของกรอบมาตรฐานของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เกณฑ์แพทยสภา และระเบียบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
5. สนับสนุนส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างการวิจัยทางการแพทย์และการศึกษากับการเรียนการสอน

นโยบายด้านการพัฒนาคณาจารย์
1. อาจารย์กลุ่มสาขาวิชาแพทยศาสตร์ที่เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ทุกท่าน ต้องผ่านการปฐมนิเทศของสำนักวิชาแพทยศาสตร์ และการปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ภายใน 1 ปี ที่เข้ามาปฏิบัติงานในสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 
2. อาจารย์กลุ่มสาขาวิชาแพทยศาสตร์ที่เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ทุกท่าน ต้องผ่านการ เข้าอบรม/ประชุมแพทยศาสตรศึกษา 1 ครั้ง ภายใน 1 ปี ที่เข้ามาปฏิบัติงานในสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
3. อาจารย์กลุ่มสาขาวิชาแพทยศาสตร์ที่เข้ามาปฏิบัติงานเกิน 1 ปี  ทุกท่าน ต้องผ่านการ เข้าอบรม/ประชุมแพทยศาสตรศึกษา 1 ครั้ง ภายใน 2 ปี ที่เข้ามาปฏิบัติงานในสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 
นโยบายด้านการดำเนินงาน
1. เร่งการพัฒนาสำนักวิชาในทุกมิติไปสู่วิสัยทัศน์ที่กำหนด
2. มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในด้านวิชาการ และ งานวิจัย
3. ทำงานร่วมกันเป็นทีม และ ความเสียสละเพื่อองค์กร ยึดหลักสามัคคีธรรม
4. ปฎิบัติงานงานในทุกระดับใช้หลัก ธรรมาภิบาล ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต และ โปร่งใส

ประกาศ   ณ   วันที่  1  กรกฎาคม  พ.ศ.  2559

นโยบายของคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์

1.เร่งรัดผลักดันทุกระบบการทำงานให้มุ่งไปสู่เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ขององค์กร 

2.สนับสนุนและส่งเสริมให้ผลงานวิจัยเพิ่มมากขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมทั้งปริมาณและคุณภาพ

3.ร่วมแรงร่วมใจกันทำงานเป็นทีม ภายใต้สามัคคีธรรมและความเสียสละเพื่อส่วนรวม

4.กระบวนการทำงานของสำนักวิชาแพทยศาสตร์ทุกขั้นตอนต้องยึดมั่นในธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์ สุจริตและโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
Update 9/5/2561 16:09:47 View 1,020

สำนักวิชาแพทยศาสตร์