บุคลากร


สำนักงานคณบดี

นางพรทิพย์ สถิตพิทยายุทธ์
หัวหน้าสำนักงานคณบดีสำนักวิชา
 

น.ส.ปาริชาติ แซ่ว่อง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 
นางขวัญเรือน ปิ่นวันนา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 
น.ส.ภรรธรีย์ ดงกุลาบสลับศรี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 
น.ส.ยุรี ลำยงหอม
พนักงานธุรการ
 

สำนักวิชาแพทยศาสตร์