บุคลากร


สำนักงานคณบดี

นางพรทิพย์ สถิตพิทยายุทธ์
หัวหน้าสำนักงานคณบดีสำนักวิชา
 

นางขวัญเรือน ปิ่นวันนา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 
น.ส.เยาวมาลย์ รัตน์คีรีพันธุ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 
นางกิติยาดา จาระตะคุ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 
น.ส.ภรรธรีย์ ดงกุลาบสลับศรี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 
น.ส.ยุรี ลำยงหอม
พนักงานธุรการ
 
น.ส.วิรากานต์ ชุมกระโทก
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 
น.ส.หทัยรัตน์ อิ่มเอิบ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 

สำนักวิชาแพทยศาสตร์