บุคลากร


งานสถานวิจัย


นางกิติยาดา จาระตะคุ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 
ว่าที่ ร.ต.ญ.สาวิตรี แก้วพวง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 

สำนักวิชาแพทยศาสตร์