อาจารย์ประจำ


สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน

อ. พญ.เฟื่องฟ้า กองเงิน
หัวหน้าสาขาวิชา
 

ผศ. พญ.พักตร์วิมล ศุภลักษณศึกษากร
อาจารย์
 
รศ. พญ.สรญา แก้วพิทูลย์
หัวหน้าสถานวิจัยสำนักแพทย์
 
อ. นพ.Ryan A. Loyd
อาจารย์
 
อ. นพ. ดร.นิวัฒน์ชัย นามวิชัยศิริกุล
รองคณบดีฝ่ายบริการทางการแพทย์
 
ผศ. พญ.สีขาว เชื้อปรุง
อาจารย์
 

สำนักวิชาแพทยศาสตร์