บุคลากร


งานพัฒนาคณาจารย์


น.ส.การะเกด รัตนคีรีพันธ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 

สำนักวิชาแพทยศาสตร์