บุคลากร


งานประเมินผล และติดตามบัณฑิต


น.ส.กาญจน์ภัสส์ อบกลางวริทธิ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 

สำนักวิชาแพทยศาสตร์