บุคลากร


งานด้านการเรียนการสอน


น.ส.ปาริชาติ แซ่ว่อง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 
น.ส.กนลา ชาญวิรัตน์
ผู้ช่วยสอนและวิจัย
 
น.ส.จิราพร อ่อนศรี
ผู้ช่วยสอนและวิจัย
 
น.ส.พิมพ์เพการ์ ผาเดิม
ผู้ช่วยสอนและวิจัย
 
น.ส.ธันนารี เจนวิถี
ผู้ช่วยสอนและวิจัย
 
น.ส.ศศิกมล ค้อไผ่
ผู้ช่วยสอนและวิจัย
 
น.ส.สุธิมา โรจน์บุญถึง
ผู้ช่วยสอนและวิจัย
 

สำนักวิชาแพทยศาสตร์