อาจารย์ประจำ


สาขาวิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

สำนักวิชาแพทยศาสตร์