อาจารย์ประจำ


สาขาวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

สำนักวิชาแพทยศาสตร์