อาจารย์ประจำ


อ. พญ.ปัทมา ทองดี
หัวหน้าสาขาวิชา
 

สำนักวิชาแพทยศาสตร์