อาจารย์ประจำ


ผศ. พญ.ปัทมา ทองดี
หัวหน้าสาขาวิชา
 

สำนักวิชาแพทยศาสตร์