บุคลากร


โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน


น.ส.เยาวมาลย์ รัตน์คีรีพันธุ์
เจ้าหน้าที่โครงการ
 
น.ส.วิลาศินี ศรีสมยศ
เจ้าหน้าที่โครงการ
 

สำนักวิชาแพทยศาสตร์