ผู้บริหาร


ผู้บริหารสำนักวิชาแพทยศาสตร์

ศ. นพ.สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ
คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์
 

อ. พ.ท. นพ.บุระ สินธุภากร
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
 
ผศ. พญ.พักตร์วิมล ศุภลักษณศึกษากร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
 
อ. นพ.ลิขิต มาตระกูล
รองคณบดีฝ่ายบริการทางการแพทย์
 

สำนักวิชาแพทยศาสตร์