ผู้บริหาร


ผู้บริหารสำนักวิชาแพทยศาสตร์

ศ. นพ.สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ
คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์
 

ผศ. พญ.พรทิพย์ นิ่มขุนทด
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
 
อ. นพ. ดร.นิวัฒน์ชัย นามวิชัยศิริกุล
รองคณบดีฝ่ายบริการทางการแพทย์
 
อ. นพ. ดร.ศุภกฤต อุยวัฒนกุล
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
 

สำนักวิชาแพทยศาสตร์