ข้อมูลอาจารย์/บุคลากร


น.ส.การะเกด รัตนคีรีพันธ์

รหัสพนักงาน : 256002

น.ส.การะเกด รัตนคีรีพันธ์

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ส่วนงาน งานพัฒนาคณาจารย์
คุณวุฒิ ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา)
เบอร์ติดต่อ
3951
อีเมล์ karakad@sut.ac.th

สำนักวิชาแพทยศาสตร์