ข้อมูลอาจารย์/บุคลากร


อ. นพ. ดร.ศุภกฤต อุยวัฒนกุล

รหัสพนักงาน : 151001

อ. นพ. ดร.ศุภกฤต อุยวัฒนกุล

ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร
สาขาวิชา สาขาวิชาศัลยศาสตร์
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
คุณวุฒิ ว.ว. ศัลยศาสตร์ทั่วไป
เบอร์ติดต่อ
3948
อีเมล์ s.aui@sut.ac.th

สำนักวิชาแพทยศาสตร์