ข้อมูลอาจารย์/บุคลากร


อ. นพ.ลิขิต มาตระกูล

รหัสพนักงาน : 152025

อ. นพ.ลิขิต มาตระกูล

ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริการทางการแพทย์
สาขาวิชา สาขาวิชาศัลยศาสตร์
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
คุณวุฒิ ว.ว. ศัลยศาสตร์ทั่วไป
เบอร์ติดต่อ
3919
อีเมล์ likit_m@sut.ac.th

สำนักวิชาแพทยศาสตร์