ข้อมูลอาจารย์/บุคลากร


ผศ. พญ.พักตร์วิมล ศุภลักษณศึกษากร

รหัสพนักงาน : 157007

ผศ. พญ.พักตร์วิมล ศุภลักษณศึกษากร

ตำแหน่ง อาจารย์
สาขาวิชา สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาตราจารย์
คุณวุฒิ อ.ว.เวชศาสตร์ครอบครัว, อ.ว.เวชศาสตร์ป้องกัน (แขนงระบาดวิทยา)
เบอร์ติดต่อ
3967
อีเมล์ pakwimon@sut.ac.th

สำนักวิชาแพทยศาสตร์