ข้อมูลอาจารย์/บุคลากร


รศ. พญ.สรญา แก้วพิทูลย์

รหัสพนักงาน : 152023

รศ. พญ.สรญา แก้วพิทูลย์

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานวิจัยสำนักแพทย์
สาขาวิชา สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน
ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาตราจารย์
คุณวุฒิ FCFP Family medicine, อ.ว. เวชศาสตร์ครอบครัว
เบอร์ติดต่อ
3998
อีเมล์ soraya.k@sut.ac.th

สำนักวิชาแพทยศาสตร์