ข้อมูลอาจารย์/บุคลากร


อ. นพ. ดร.นิวัฒน์ชัย นามวิชัยศิริกุล

รหัสพนักงาน : 155012

อ. นพ. ดร.นิวัฒน์ชัย นามวิชัยศิริกุล

ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริการทางการแพทย์
สาขาวิชา สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
คุณวุฒิ ว.ว. เวชศาสตร์ครอบครัว, อ.ว.เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน, รัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต (การจัดการภ
เบอร์ติดต่อ
3907
อีเมล์ niwatchai@sut.ac.th

สำนักวิชาแพทยศาสตร์