ข้อมูลอาจารย์/บุคลากร


อ. นพ.Ryan A. Loyd

รหัสพนักงาน : 156008

อ. นพ.Ryan A. Loyd

ตำแหน่ง อาจารย์
สาขาวิชา สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
คุณวุฒิ M.D.Board Certified in Family Medicine
เบอร์ติดต่อ
3959
อีเมล์ ryanaloyd@sut.ac.th

สำนักวิชาแพทยศาสตร์