ข้อมูลอาจารย์/บุคลากร


อ. พญ.เฟื่องฟ้า กองเงิน

รหัสพนักงาน : 156019

อ. พญ.เฟื่องฟ้า กองเงิน

ตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชา
สาขาวิชา สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
คุณวุฒิ ว.ว. เวชศาสตร์ครอบครัว
เบอร์ติดต่อ
อีเมล์ fuangfa.b@sut.ac.th

สำนักวิชาแพทยศาสตร์