ข้อมูลอาจารย์/บุคลากร


อ. พ.ท. นพ.บุระ สินธุภากร

รหัสพนักงาน : 158002

อ. พ.ท. นพ.บุระ สินธุภากร

ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร
สาขาวิชา สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาตราจารย์
คุณวุฒิ ว.ว.ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, Fellowship Adult Reconstruction (U.W.O.), Fellowship Sports Medicine (T
เบอร์ติดต่อ
3907
อีเมล์ bura@sut.ac.th

สำนักวิชาแพทยศาสตร์