ประกาศการรับสมัครสอบ Modified Essay Question Examination

 
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จะดำเนินการรับสมัครสอบเพื่อประเมินและรับรองความรู้ ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม โดยการสอบ Modified Essay Question Examination (MEQ) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 น. ณ อาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
    
เอกสารแนบ: ประกาศรับสมัครสอบ MEQ 2562
ปรับปรุงเมื่อ  2/11/2562 14:32:40  อ่านแล้ว  615
 

สำนักวิชาแพทยศาสตร์