สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ได้เข้าร่วมพิธีถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

 

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ได้เข้าร่วมพิธีถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2562 เวลา 09.29 น. ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 8 อาคาร “อปร” คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กรุงเทพฯ โดยมีผู้แทนสำนักวิชาฯ เข้าร่วม จำนวน 2 คน ได้แก่ 1. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพรทิพย์ นิ่มขุนทด) 2. นางกิติยาดา จาระตะคุ 

    
ไม่มีไฟล์แนบ
ปรับปรุงเมื่อ  9/6/2562 20:19:41  อ่านแล้ว  246
 

สำนักวิชาแพทยศาสตร์