อบรมหลักสูตรเชิงปฎิบัติการ เรื่อง “Diploma of Clinical Statistics”

 

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีเครือข่ายทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ สามารถนำมาพัฒนาต่อยอด เสริมสร้าง ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพการบริการสุขภาพให้เกิดมูลค่าเพิ่มในงานวิจัย และตระหนักถึงการผลิตบัณฑิต การบริการทางการแพทย์ และการผลิตงานวิจัยที่มีคุณค่าและคุณภาพ พร้อมให้การสนับสนุนส่งเสริมบุคลากรของมหาวิทยาลัยเพื่อผลิตผลงานวิจัยในการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการศึกษาและบริการทางวิชาการแก่ท้องถิ่น จึงดำเเนินการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการหลักสูตร “Diploma of Clinical Statistics” แก่นักศึกษา และพัฒนางานวิจัยของคณาจารย์สำนักวิชาแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลร่วมผลิต สถาบันเครือข่าย แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์และผู้สนใจ ซึ่งสามารถติดตามรายละเอียดและการลงทะเบียนได้จาก  >>“Diploma of Clinical Statistics” 

โดยสามารถดาวโหลดหนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการและกำหนดการตามเอกสารแนบนี้


 

    
เอกสารแนบ: หนังสือเชิญเข้าร่วมอบรมและกำหนดการ
ปรับปรุงเมื่อ  2/5/2562 16:14:29  อ่านแล้ว  557
 

สำนักวิชาแพทยศาสตร์