ประชาสัมพันธ์ประกวดสื่อในโครงการ พลังคนไทยไม่โกง

 

สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการผลิตผลงานการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561 ในรูปแบบภาพยนต์สั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระแสให้เกิดการรวมพลังให้มีทัศนคติและค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต

>>> เรื่อง นอมินี

>>> เรื่อง ค่าทำเนียน

    
ไม่มีไฟล์แนบ
ปรับปรุงเมื่อ  29/4/2562 11:57:24  อ่านแล้ว  180
 

สำนักวิชาแพทยศาสตร์