สื่อการเรียนการสอน

เรื่องสาขาวิชารหัสวิชาชื่อรายวิชาผู้สอนดาวน์โหลด
กายวิภาคของไขสันหลัง (3มิติ)สาขาวิชาแพทยศาสตร์601204ระบบประสาท 3อ.นพ.สราวุธ สุขสุผิว ดาวน์โหลด
พยาธิสภาพของไขสันหลัง (3มิติ)สาขาวิชาแพทยศาสตร์601204ระบบประสาท 3อ.นพ.สราวุธ สุขสุผิว ดาวน์โหลด
White Blood Cells Differentialสาขาวิชาแพทยศาสตร์606306Clinical Pathologyอ. ทนพ.ดร.สนอง สุขแสวง ดาวน์โหลด

สำนักวิชาแพทยศาสตร์