สื่อการเรียนการสอน

เรื่องสาขาวิชารหัสวิชาชื่อรายวิชาผู้สอนดาวน์โหลด
กายวิภาคของไขสันหลัง (3มิติ)สาขาวิชาแพทยศาสตร์601204ระบบประสาท 3อ.นพ.สราวุธ สุขสุผิว ดาวน์โหลด
พยาธิสภาพของไขสันหลัง (3มิติ)สาขาวิชาแพทยศาสตร์601204ระบบประสาท 3อ.นพ.สราวุธ สุขสุผิว ดาวน์โหลด
การตรวจความปลอดภัย สาขาวิชาแพทยศาสตร์618344การบริหารงานความปลอดภัย 3ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพรรณ วัชรวิทูร ดาวน์โหลด
White Blood Cells Differentialสาขาวิชาแพทยศาสตร์606306Clinical Pathologyอ. ทนพ.ดร.สนอง สุขแสวง ดาวน์โหลด
การแยกระดับความรุนแรงการบาดเจ็บสาขาวิชาแพทยศาสตร์ การบาดเจ็บทางการกีฬา  ดาวน์โหลด
แบบคำขอสอบประมวลความรู้สาขาวิชาแพทยศาสตร์--รศ.พญ.สรญา แก้วพิทูลย์ ดาวน์โหลด
แบบคำร้องเสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตร์--รศ.พญ.สรญา แก้วพิทูลย์ ดาวน์โหลด

สำนักวิชาแพทยศาสตร์