มคอ.


หลักสูตรแพทยศาสตรบัณทิต

 
   
มคอ.1 - กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
มคอ. 2 - หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
มคอ. 3 - รายละเอียดของวิชา
มคอ. 4 - รายวิชาประสบการณ์ภาคสนาม
มคอ. 5 - รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา
มคอ 5 - 601101 บทนำวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน - 2556.pdf
มคอ 5 - 601102 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพแพทย์.pdf
มคอ 5 - 601103 เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 1.pdf
มคอ 5 - 601200 พยาธิวิทยาคลิยนิค และพยาธิคลินิก - 2557.pdf
มคอ 5 - 601201 เวชพันธุศาสตร์ - 2557.pdf
มคอ 5 - 601202 ระบบผิวหนังและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน 2.pdf
มคอ 5 - 601203 ระบบกล้ามเนื้อโครงกระดูก 3.pdf
มคอ 5 - 601204 ระบบประสาท 3.pdf
มคอ 5 - 601300 ระบบทางเดินหายใจ 2 220458.pdf
มคอ 5 - 601301 ระบบหัวใจและหลอดเลือด 2.pdf
มคอ 5 - 601302 ระบบย่อยอาหาร 2.pdf
มคอ 5 - 601303 ระบบทางเดินปัสสาวะ 2 - 2557.pdf
มคอ 5 - 601304 ระบบสืบพันธุ์ 2 - 2557.pdf
มคอ 5 - 601305 ระบบต่อมไร้ท่อ-2557.pdf
มคอ 5 - 601307 พฤติกรรมศาสตร์และพัฒนาการมนุษย์ - 2557.pdf
มคอ 5 - 601308 เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 2.pdf
มคอ 5 - 601310 เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 3-2557.pdf
มคอ 5 - 601312 บทนำคลินิก 1.pdf
มคอ 5 - 601313 บทนำคลินิก 2.pdf
มคอ. 6 - รายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม
มคอ. 7- รายงานการดำเนินการของหลักสูตร
<ไม่มีข้อมูล>

สำนักวิชาแพทยศาสตร์