ภาพกิจกรรม


โครงการสัมมนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เรื่อง “แพทยศาสตรศึกษายุค New Normal”

โครงการสัมมนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เรื่อง “แพทยศาสตรศึกษายุค New Normal” ระหว่างวันที่ 6 – 9 สิงหาคม 2563 ณ โบทานิก้า เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

No data to display

สำนักวิชาแพทยศาสตร์