ภาพกิจกรรม


การนำเสนอ & แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลงานโครงการวิจัยในชุมชน ของ นศพ.ชั้นปีที่ 4 รายวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว

ศาสตราจารย์ นพ.สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานและเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอ & แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลงานโครงการวิจัยในชุมชน ของ นศพ.ชั้นปีที่ 4 รายวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 4 จาก ศศค.รพ.สุรินทร์, ศศค.รพ.บุรีรัมย์ และ ศศค.รพ.ชัยภูมิ มีนักศึกษาเข้าร่วม 44 คน คณาจารย์และนักวิชาการ จาก ศศค.ทั้ง 3 แห่ง (สุรินทร์ บุรีรัมย์ ชัยภูมิ) , รพ.ชุมพลบุรี , รพ.เขวาสินรินทร์, รพ.หนองบัวระเหว และ รพ.คอนสวรรค์ อีกประมาณ 15 ท่าน เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้นำเสนอ/รับฟังโครงงานวิจัย (result) ของเพื่อนๆ ที่หลากหลาย และรับฟังความเห็นจากคณาจารย์ร่วมกัน เกิดการเรียนรู้ที่รอบด้านมากขึ้น ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์ประสาท สืบค้า ชั้น 5 อาคารสิรินธรวิศวพัฒน์ ศควท

No data to display

สำนักวิชาแพทยศาสตร์