ภาพกิจกรรม


จัดทำแผนยุทธศาสตร์

วันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ นพ. สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร สวพ. เข้าร่วมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 2 (แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ) ณ ห้อง VIP สุรสัมมนาคาร มทส. โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ เป็นวิทยากร

No data to display

สำนักวิชาแพทยศาสตร์