ภาพกิจกรรม


ศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอน/ งานรับนักศึกษาแพทย์

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ได้นำคณาจารย์และเจ้าหน้าที่เดินทางได้เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดชั้นคลินิก ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ในระหว่างวันที่ 20-21 กันยายน 2562 และได้เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการสอบคัดเลือกนักศึกษาแพทย์ด้วยระบบ MMI (Portfolio) ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2562

FirstPrev[1]NextLast v
FirstPrev[1]NextLast v

สำนักวิชาแพทยศาสตร์