ภาพกิจกรรม


KM วัคซีนไข้หวัดใหญ่

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง เรื่องโรคภัยอยู่ใกล้ตัว ไข้หวัดใหญ่และวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 ชั้น1 ห้อง OSCE สำนักวิชาแพทยศาสตร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชนีนาถ

No data to display

สำนักวิชาแพทยศาสตร์