ภาพกิจกรรม


ค่ายสู่ฝันหมอใหม่ หัวใจชนบท ครั้งที่ 9 (MED SUT CAMP#9)

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ โดยนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 ได้จัดกิจกรรมค่ายสู่ฝันหมอใหม่ หัวใจชนบท (SUT MED CAMP) ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้น เพื่อเป็นการแนะแนวการศึกษาต่อในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ อีกทั้งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในการอ่านหนังสือหรือความมุ่งมั่นที่จะเข้ามาเรียนในสาขาวิชาดังกล่าวให้ได้อีกด้วย และยังเป็นการสร้างความสามัคคี ในสาขาวิชาระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องในการช่วยเหลือกัน เพื่อทำให้กิจกรรมประสบความสำเร็จมากที่สุด โดยกิจกรรมที่จัดประกอบด้วยกิจกรรมเฉพาะทางด้านการแพทย์ (Skill lab) ศึกษาดูงานด้านการแพทย์ที่โรงพยาบาล มทส. กิจกรรมดำเนินการจัดตั้งแต่วันที่ 13-15 ตุลาคม 2561

FirstPrev[1]23NextLast v
FirstPrev[1]23NextLast v

สำนักวิชาแพทยศาสตร์