ภาพกิจกรรม


กิจกรรมอบรมพัฒนาการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาการเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา ประจำปีกาณศึกษา 2561 ในระหว่างวันที่ 22-23 กันยายน 2561 ณ โรแมนติกรีสอร์ท อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เพื่อพัฒนาและแนะแนวทางการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา อีกทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาปัญหา อุปสรรค ในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

No data to display

สำนักวิชาแพทยศาสตร์