ปฏิทินกิจกรรม


Event Infomation

พิธีประกาศเกียรติคุณและยกย่องเชิดชูเกียรติ" ผู้มีผลงานดีเด่นด้านต่างๆ ประจำปี ๒๕๖๑
Time : 22/04/2018 13:00 - 17:00
Venue : สำนักวิชาแพทยศาสตร์
Organizer : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Event Category : งานประกาศมอบรางวัล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจะจัดพิธีประกาศเกียรติคุณ รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ด้านการเรียนการสอนและกิจการนิสิต รางวัลการวิจัยและรางวัลผลงานการวิจัย ประจำปี ๒๕๖๑ พิธียกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรสายปฏิบัติการ “คนดี ศรี มทส.” ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันอังคารที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยมี ศ.นพ. อธิการบดี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่จัดขึ้นในวาระครบรอบ ๙๙ ปีแห่งการสถาปนา มทส.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สื่อสารองค์กร มทส. โทร. ๐๔๔-๒๑๘-๓๓๖


สำนักวิชาแพทยศาสตร์