สารจากคณบดี


 

 สารจากคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์

 

ด้วยความยินดียิ่ง ผมได้เข้ามาปฏิบัติงานที่สำนักวิชาแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 ซึ่งก็อีกไม่กี่วันครบ 1 เดือนเต็ม ทำให้ผมได้มีโอกาสมาช่วยเพื่อพัฒนาสำนักวิชาแพทยศาสตร์ โดยมีวิสัยทัศน์พันธกิจและแผนยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน ผมจะนำพาสำนักวิชาแพทยศาสตร์ไปสู่ความสำเร็จ   

บุคลากรทุกคนที่ทำงานในสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ล้วนแล้วแต่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ต่างคนต่างมี

หน้าที่ของตนเอง ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตาม จะอยู่ในสายตาหรือนอกสายตาก็ตาม ทุกคนมีความสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรอย่างยิ่ง ถ้าขาดบุคลากรส่วนใดส่วนหนึ่งไปย่อมส่งผลกระทบต่อการก้าวไปข้างหน้าของสำนักวิชาแพทยศาสตร์อย่างแน่นอน ดังนั้น ขอให้บุคลากรทุกคนมั่นใจเชื่อใจว่า ผมและทีมผู้บริหารจะบริหารงานด้วย ความมุ่งมั่นและเป็นธรรม พร้อมรับฟังทุกความคิดเห็น และช่วยแก้ปัญหาต่างๆ นำความสุขของคนในองค์กร และสิ่งที่ผมขอฝากให้พวกเราชาว สวพ. ร่วมใจกันก็คือ

 

1. การสื่อสารที่เข้าใจซึ่งกันและกันให้มากขึ้น

2. ความโปร่งใสในการบริหารและการทำงาน อย่างมีธรรมาภิบาล ลดความไม่เป็นธรรม

3. กระตุ้นให้ทุกคนเกิดความต้องการ ที่จะให้เกิดผลงานของตนเอง โดยผู้บริหารทุก

    ระดับต้องช่วยผู้ปฏิบัติ

4. ทำงานเชิงรุกให้มากขึ้น เพื่อสร้างโอกาสที่ดี ให้กับตนเองและให้กับสำนักวิชาแพทยศาสตร์

5. ขอให้ทุกคนมีความอดทนต่ออุปสรรคทุกชนิด เพื่อนำไปสู่ความภาคภูมิใจของทุกคนเมื่อเดินถึงจุดหมาย

          สำหรับเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ก็เป็นเดือนที่มีพลังของอำนาจความรัก คณบดีฯก็ขอให้ทุกท่านมีความรัก ความสุข ความสมหวังในทุกสิ่งทุกประการที่ตั้งใจกันทุกคน

 

 

(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ  พันธุ์พิมานมาศ)

คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์

 

วันพุธที่ 11  กุมภาพันธ์  2558 

 

         

treatment of chlamydia open is there a cure for chlamydia
naughty adult stories tolobel.com sex stories sites
i want an affair women who cheat on their husband men having affairs
vibramycin pill synthroid 200mcg celebrex 200mg

Update พฤหัสบดี, 10 พ.ค. 2561  View 184

สำนักวิชาแพทยศาสตร์