สารจากคณบดี


 

สารจากคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์

 

 ด้วยความยินดียิ่งกับหมอใหม่ มทส. หรือหมอดีของแผ่นดิน” ทุกๆ ท่าน ที่ท่านมีความมานะอุตสาหะ กระทั่งสำเร็จการศึกษาอย่างภาคภูมิใจเป็นหมอ มทส. อย่างสมบูรณ์ โดยตลอดระยะเวลาที่ท่านได้ศึกษาและใช้ชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัยอาจารย์ทุกท่านได้หล่อหลอมให้ท่านเป็นแพทย์ที่ดี มีคุณธรรม เป็นแพทย์ที่มีเกียรติ เป็นที่นับถือเพราะเป็นผู้มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบชีวิตและร่างกายของมนุษย์ ซึ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่ไม่สามารถประเมินราคาได้ ขอให้บัณฑิตแพทย์ทุกท่านจงนำความรู้ที่ได้ศึกษา ไปรักษาผู้คนให้มีสุขภาพดีขึ้นและปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบให้ดีที่สุด มีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมประเทศชาติ ดังพระราชดำรัสของ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ที่ว่า “ความสำเร็จที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การเรียนรู้ แต่อยู่ที่การนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติ”

หมอดีของแผ่นดินของ มทส. จงยึดมั่นและจงถือตามแนวทางของสมเด็จพระราชบิดา ดั่งปณิธานอีกส่วนหนึ่งที่ว่า "ขอให้ถือผลประโยชน์ส่วนตนเป็นกิจที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศ จะตกมาแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์"  

โอกาสนี้ ขออวยพรให้บัณฑิตแพทย์ทุกท่านประสบความสำเร็จในชีวิต มีความเจริญก้าวหน้าทั้งในหน้าที่การงาน และจงมีความภาคภูมิใจกับความเป็น “หมอดีของแผ่นดิน”ของ มทส. ตลอดไป   

 

 

 (ศาสตราจารย์ ดร. ชูกิจ   ลิมปิจำนงค์)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม

รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์

3  ตุลาคม  2557

 

 

 

 

 

 

treatment of chlamydia open is there a cure for chlamydia
walgreens photo coupon 10 cent prints read walgreens pharmacy coupon
abortion pill facts dealing with abortion an abortion clinic
prescription coupon card ucbearcatsfb.com promo codes walgreens

Update พฤหัสบดี, 10 พ.ค. 2561  View 267

สำนักวิชาแพทยศาสตร์