สารจากคณบดี


 
 สารจากคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์
 
 ภารกิจที่สำคัญยิ่ง อันหนึ่งของสถาบันการศึกษาได้แก่ การดำเนินการตาม กระบวนการคุณภาพทางการศึกษา ทั้งในระดับหลักสูตรและระดับสถาบัน สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มีหลักสูตรปริญญาตรี 3 หลักสูตรคือ แพทยศาสตร์, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม ปริญญาโทอีก 1 หลักสูตรคือ มลพิษสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย เกณฑ์การประเมินหลักสูตรแพทย์ศาสตร์คือ WFME ส่วนหลักสูตรที่เหลือใช้เกณฑ์ AUN QA เมื่อวันที่ 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมานี้ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ได้มีการประเมินหลักสูตรแพทยศาสตร์ โดยเกณฑ์ WFME โดยได้รับเกียรติอย่างสูงจาก ท่านรองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา  ศิริทรัพย์ พร้อมทีมอาจารย์ผู้ตรวจประเมินอีก 3 ท่าน ซึ่งมาจากมหาวิทยาลัยมหิดล, เชียงใหม่และบูรพา การประเมินเป็นไปอย่างเข้มข้น จริงจัง แต่ก็ยังคงไว้ซึ่งกัลยาณมิตร นอกจากนั้นยังได้ไปตรวจเยี่ยมที่ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกที่โรงพยาบาลสุรินทร์, บุรีรัมย์และชัยภูมิ ตลอดจนโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครบทั้ง 4 แห่ง ในนามของสำนักวิชาแพทยศาสตร์ต้องขอขอบคุณคณะผู้ตรวจเยี่ยมทุกท่าน ตลอดจนคณาจารย์ประจำหลักสูตร คณาจารย์ในสำนักวิชาฯ คณาจารย์แพทย์ประจำโรงพยาบาลทุกโรงพยาบาล และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกคนที่ได้สละเวลา สละแรงกายแรงใจ ช่วยกันดำเนินการเพื่อรับการประเมินในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงกันและอย่างสุดความสามารถ ไม่ว่าผลลัพธ์จะผ่านการประเมินหรือไม่ก็ตาม เป้าหมายสูงสุดของหลักสูตรแพทย์ มทส. ก็คือบัณฑิตที่จบหลักสูตรทุกคนต้องเป็นแพทย์ มทส. หมอดีแห่งแผ่นดิน และพวกเราทุกคนจะมุ่งมั่นพยายามทำหน้าที่อย่างดีที่สุดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ 
(ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ  พันธุ์พิมานมาศ)
คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ 

Update พฤหัสบดี, 10 พ.ค. 2561  View 33

สำนักวิชาแพทยศาสตร์