สารจากคณบดี


สารจากคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ 
              คณบดีสำนักวิชาแพทย์ศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ทุกท่าน ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาแพทย์รุ่น 6 ของสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่สำเร็จการศึกษาในครั้งนี้ การสำเร็จการศึกษาเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดของตนเองและครอบครัว หวังว่าบัณฑิตจะนำความรู้ที่ได้รับจากครูบาอาจารย์ในสำนักวิชาฯ ที่ได้หล่อหลอมให้นักศึกษาแพทย์มีวิชาความรู้มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นหมอที่ดีของแผ่นดิน มีความชำนาญ มีความเป็นผู้นำและที่สำคัญมีความรับผิดชอบที่ดี เห็นประโยชน์ของส่วนรวมเป็นอันดับแรก และมีจิตสาธารณะ ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเป็นส่วนสำคัญต่อการพัฒนาตนเอง สังคม และ ประเทศชาติ ต่อไป
               
               สุดท้ายนี้ อาจารย์และคณาจารย์สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและพรอันศักดิ์สิทธิ์จากคุณย่าโมของเมืองโคราชบันดาลให้บัณฑิตแพทย์ทุกคนรวมทั้งครอบครัวจงประสบแต่ความสุข ความเจริญ โดยทั่วหน้ากันเทอญ 

(ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ  พันธุ์พิมานมาศ)
คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์

Update พฤหัสบดี, 10 พ.ค. 2561  View 471

สำนักวิชาแพทยศาสตร์