หลักสูตรที่เปิดสอน


รายละเอียดหลักสูตร

มคอ. รายละเอียดของวิชา  

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต

(Master of Science Program in Translational Medicine)

(หลักสูตรนานาชาติ)

สำนักวิชาแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีรหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต (หลักสูตรนานาชาติ)

ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Translational Medicine (International Program)


ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เวชศาสตร์ปริวรรต)

ชื่อย่อ (ไทย) : วท.ม. (เวชศาสตร์ปริวรรต)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Science (Translational Medicine)

ชื่อย่อ (อังกฤษ) : M.Sc. (Translational Medicine)


จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

แผน ก

แบบ ก 1 การวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์
ผู้เข้าศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต

แบบ ก 2 การศึกษารายวิชาและการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์
ผู้เข้าศึกษาจะต้องลงทะเบียนรายวิชาและวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต


คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา

  1. นักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างชาติที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ สาธารณสุขศาสตร์ ชีวเวชศาสตร์ โภชนศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์การกีฬา สารสนเทศทางด้านสุขภาพ วิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา จุลชีววิทยา ภูมิคุ้มกันวิทยา พยาธิวิทยา ชีวเคมี) หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560
  3. หรือให้เป็นไปตามดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเวชศาสตร์ปริวรรต

Facebook:Translational Medicine เวชศาสตร์ปริวรรต สำนักวิชาแพทย์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี

เอกสารหลักสูตรต่างๆ และคำสั่งต่างๆ

1.
TM_01 เล่ม มคอ2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต

2.
TM_02 ประกาศรับเข้านักศึกษาภาคการศึกษาที่ 1/2561 : 1/2562

3.
TM_03 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต (Translational Medicine)

4.
TM_04 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการบริหารหลักสูตรเวชศาสตร์ปริวรรต

5.
TM_05 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต

6.
TM_05-1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต (เพิ่มเติม)

7.
TM_06 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2561 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต

8.
TM_07 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเวชศาสตร์ปริวรรต (หลักสูตรนานาชาติ)

9.
TM_08 Announcement of Institute of Medicine Qualifying Examination Academic year 2019 Translational Medicine Program Institute of Medicine, Suranaree University of Technology

10.
TM_09 Announcement of Institute of Medicine On the 1st Qualifying Examination Result (Written Examination) Of Doctor of Philosophy Program in Translational Medicine (International Program) The academic year 2019

11.
TM_10 QUALIFYING EXAMINATION AND COMMITTEE Translational Medicine Program, Suranaree University of Technology

12.
TM_11 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้

13.
TM_12 RESEARCH PROGRESS REPORT Master of Science Program in Translational Medicine (International Program) Suranaree University of Technology


อาจารย์พิเศษ

คำสั่ง ปี 2561 --> 1175/2561 : 1558/2561 : 2181/2561

คำสั่ง ปี 2562 --> 493/2562 : 958/2562 : 984/2562 : 983/2562 : 929/2562 : 1196/2562


มคอ.3

1) หมวดวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา 621701 | 621702 | 621703 | 621704

2) หมวดวิชาสัมมนา
รหัสวิชา 621711 | 621712 | 621713

3) หมวดวิชาเลือก


3.1 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 621721 | 621722 | 621723 | 621724 | 621725 | 621726 | 621727

3.2 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์คลินิก 621731 | 621732 | 621733 | 621734 | 621735 | 621736 | 621737 | 621738 | 621739

3.3 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านชุมชน 621740 | 621741 | 621743 | 621743 | 621744

4) วิทยานิพนธ์
รหัสวิชา 621751 (แบบ ก.1) | 621751 (แบบ ก.2)

มคอ.5

1) หมวดวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา 621701 | 621702 | 621703 | 621704

2) หมวดวิชาสัมมนา
รหัสวิชา 621711 | 621712 | 621713

3) หมวดวิชาเลือก


3.1 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 621721 | 621722 | 621723 | 621724 | 621725 | 621726 | 621727

3.2 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์คลินิก 621731 | 621732 | 621733 | 621734 | 621735 | 621736 | 621737 | 621738 | 621739

3.3 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านชุมชน 621740 | 621741 | 621743 | 621743 | 621744

4) วิทยานิพนธ์
รหัสวิชา 621751 (แบบ ก.1) | 621751 (แบบ ก.2) | 621761 (แบบ 1.1) | 621761 (แบบ 2.1) | 621761 (แบบ 2.2)  

Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1.Advisor
01_Advisor_Request for Advisor and Committee Appointment

02_Advisor_แบบเสนอประวัติอาจารย์ที่ปรึกษา03_คำร้องเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษา    
2. Comprehensive Examination01_Comprehensive Examination Request_Form
02_Announcement on Comprehensive 300420

03_Announcement Comprehensive_2-2020_3 

3.Qualifying ExaminationQE_1 Announcement_2020

QE_2 Request Form Writing EN ver.

QE_3 Committee_Oral_Request

QE_4 CV committee Oral

QE_5 Concept Paper_Executive Summary for Qualifying Examination


QE_6 Examination RESULT


QE_7 Announcement_QE 3_2020_3   

4.Thesis Proposals
Proposal_1 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงร่าง


Proposal_2 CV


Proposal_3 EVALUATION FORM


Proposal_4 แบบบันทึกผลการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์


Proposal_5 ทบ.20 Full


Proposal_6 ทบ.20


Proposal_7 ขออนุมัติขยายเวลา


Proposal_8 Template Proposal-New


Proposal_9 ขั้นตอนการขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
5.Thesis
01_Thesis_Meet committee form


02_Thesis_Progress Report


ใบรับรอง_การตรวจคัดลอกวิทยานิพนธ์ 
6.Bulletin
TM_Bulletin_2019


TM_Bulletin_2020


TM_Bulletin_2021


สำนักวิชาแพทยศาสตร์