หลักสูตรที่เปิดสอน


รายละเอียดหลักสูตร

มคอ. รายละเอียดของวิชา  
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต
(Master of Science Program in Translational Medicine)

(หลักสูตรนานาชาติ)
สำนักวิชาแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เวชศาสตร์ปริวรรต)
ชื่อย่อ (ไทย) : วท.ม. (เวชศาสตร์ปริวรรต)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Science (Translational Medicine)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : M.Sc. (Translational Medicine)

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา
1. นักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างชาติที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์
เภสัชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ สาธารณสุขศาสตร์ ชีวเวชศาสตร์ โภชนศาสตร์ พฤติกรรม
ศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์การกีฬา สารสนเทศทางด้านสุขภาพ วิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา จุล
ชีววิทยา ภูมิคุ้มกันวิทยา พยาธิวิทยา ชีวเคมี) หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560
3. หรือให้เป็นไปตามดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเวชศาสตร์ปริวรรต

Translational Medicine เวชศาสตร์ปริวรรต สำนักวิชาแพทย์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี

สำนักวิชาแพทยศาสตร์