หลักสูตรที่เปิดสอน


รายละเอียดหลักสูตร

มคอ. รายละเอียดของวิชา  
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต
(Master of Science Program in Translational Medicine)
(หลักสูตรนานาชาติ)
สำนักวิชาแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


รหัสและชื่อหลักสูตร

  ภาษาไทย    : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต (หลักสูตรนานาชาติ)

        ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Translational Medicine  (International Program)


ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เวชศาสตร์ปริวรรต)
ชื่อย่อ (ไทย) : วท.ม. (เวชศาสตร์ปริวรรต)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Science (Translational Medicine)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : M.Sc. (Translational Medicine)
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
แผน ก 
แบบ ก 1 การวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์  
ผู้เข้าศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต
แบบ ก 2 การศึกษารายวิชาและการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ 
ผู้เข้าศึกษาจะต้องลงทะเบียนรายวิชาและวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิตคุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา
1. นักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างชาติที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์
เภสัชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ สาธารณสุขศาสตร์ ชีวเวชศาสตร์ โภชนศาสตร์ พฤติกรรม
ศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์การกีฬา สารสนเทศทางด้านสุขภาพ วิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา จุล
ชีววิทยา ภูมิคุ้มกันวิทยา พยาธิวิทยา ชีวเคมี) หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560
3. หรือให้เป็นไปตามดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเวชศาสตร์ปริวรรต


FacebookTranslational Medicine เวชศาสตร์ปริวรรต สำนักวิชาแพทย์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี


เอกสารหลักสูตรฯ และคำสั่งแต่งตั้ง

TM_01 เล่ม มคอ2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรตรต

TM_02 ประกาศรับเข้านักศึกษาภาคการศึกษาที่  1/2561   :    1/2562

TM_03 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต (Translational Medicine)

TM_04 คำสั่ง แต่งตั้งกรรมการบริหารหลักสูตรเวชศาสตร์ปริวรรต 

TM_05 คำสั่ง ต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต 

TM_05-1 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต (เพิ่มเติม)

TM_06 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2561 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต

TM_07 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเวชศาสตร์ปริวรรต (หลักสูตรนานาชาติ)

TM_08  Announcement of Institute of Medicine Qualifying Examination Academic year 2019 Translational Medicine Program Institute of Medicine, Suranaree University of Technology

TM_09 Announcement of Institute of Medicine On the 1st Qualifying Examination Result (Written Examination) Of Doctor of Philosophy Program in Translational Medicine (International Program) Academic year 2019

TM_10 QUALIFYING EXAMINATION AND COMMITTEE Translational Medicine Program, Suranaree University of Technology

TM_11 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้

TM_12  RESEARCH PROGRESS REPORT  Master of Science Program in Translational Medicine (International Program)  Suranaree University of Technologyอาจารย์พิเศษ

คำสั่ง ปี 2561  --> 1175/2561 : 1558/2561 : 2181/2561 

คำสั่ง ปี 2562 --> 493/2562  : 958/2562 :  984/2562 : 983/2562  : 929/2562 :  1196/2562


มคอ 3   1) หมวดวิชาพื้นฐาน รหัสวิชา 621701 I 621702 I 621703 I 621704 

             2) หมวดวิชาสัมมนา รหัสวิชา  621711 I 621712 I 621713

             3) หมวดวิชาเลือก   

                        3.1 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  621721 I  621722  I  621723  I  621724  I  621725  I  621726  I  621727

                        3.2 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์คลินิก 621731  I  621732  I  621733  I  621734  I  621735  I  621736  I  621737  I  621738  I  621739

                        3.3 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านชุมชน  621740  I  621741  I  621743  I  621743  I  621744 

             4) วิทยานิพนธ์  621751 (แบบ ก.1)  I   621751 (แบบ ก.2)  


มคอ 5   1) หมวดวิชาพื้นฐาน รหัสวิชา 621701 I 621702 I 621703 I 621704 

             2) หมวดวิชาสัมมนา รหัสวิชา  621711 I 621712 I 621713

             3) หมวดวิชาเลือก   

                        3.1 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 

                              621721 I  621722  I  621723  I  621724  I  621725  I  621726  I  621727

                        3.2 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์คลินิก

                              621731  I  621732  I  621733  I  621734  I  621735  I  621736  I  621737  I  621738  I  621739

                        3.3 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านชุมชน  621740  I  621741  I  621743  I  621743  I  621744 

             4) วิทยานิพนธ์  621751 (แบบ ก.1)  I   621751 (แบบ ก.2)  


Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง

FTM_01  คำขอสอบประมวลความรู้

FTM_02  แบบประเมิน RESEARCH PROGRESS REPORT

FTM_03  คำขอสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)

FTM_04  Meeting Committee Form

FTM_05  Qualify Examination Request Form

FTM_06  Request for Qualifying Examination Committee Appointment
สำนักวิชาแพทยศาสตร์