หลักสูตรที่เปิดสอน


รายละเอียดหลักสูตร

มคอ. รายละเอียดของวิชา  

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณทิต

(Doctor of Medicine)

ชื่อหลักสูตร

            ภาษาไทย              แพทยศาสตรบัณฑิต

         ภาษาอังกฤษ          Doctor of Medicine

ชื่อปริญญา

            ภาษาไทย              ชื่อเต็ม  :  แพทยศาสตรบัณฑิต

                                      ชื่อย่อ   :  พ.บ.

            ภาษาอังกฤษ          ชื่อเต็ม  :  Doctor of Medicine

                                      ชื่อย่อ   :  M.D.

ลักษณะวิชาชีพ

         บัณฑิตแพทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นผู้ที่เพียบพร้อมด้วยความรู้ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ได้แก่ ภูมิรู้ ภูมิธรรม ภูมิปัญญา มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยครอบคลุมถึงมิติทั้งทางร่างกาย จิตใจ สังคม และปัญญา เรียนรู้ตลอดชีวิต มีการใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ ในการป้องกันโรค การวินิจฉัยโรค การบำบัดโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ รวมทั้งการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม โดยมุ่งเน้นคนเป็นศูนย์กลาง และยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพสามารถนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการดูแลผู้ป่วยอย่างเหมาะสม มุ่งมั่นที่จะอุทิศตนเพื่อพัฒนาท้องถิ่น สามารถปฏิบัติงานดูแลสุขภาพของชุมชนได้อย่างมีความสุข

ลักษณะวิชาที่ศึกษา

         เป็นการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานและคลินิกภายใต้เกณฑ์มาตรฐานประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา โดยเมื่อสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แล้ว นักศึกษาจะเป็นผู้มีสมรรถนะดังนี้

1)     มีพฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรม และจริยธรรมแห่งวิชาชีพ

2)     มีทักษะในการสื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพ

3)     มีความรู้ทางการแพทย์

4)     มีความรู้ความสามารถในการรวบรวมข้อมูล กำหนดปัญหา ตั้งสมมติฐานโรค วางแผน การตรวจวินิจฉัย และให้การดูแลรักษาผู้ป่วย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีตามลักษณะการบริบาลผู้ป่วยที่เหมาะสม

5)     มีความรู้ในการสร้างเสริมสุขภาพ และระบบบริบาลสุขภาพของบุคคล ชุมชน และประชาชน

6)     มีการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องเพื่อธำรงและพัฒนาความสามารถด้านความรู้ ทักษะ เจตคติ และพฤติกรรมในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมให้มีมาตรฐาน ทันสมัย และตอบสนองต่อความต้องการของผู้ป่วย สังคม และการเปลี่ยนแปลง

7)     มีทักษะในการดำรงชีวิตในสังคมอย่างเป็นสุข

 คุณสมบัติของผู้ศึกษา

         เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2546 และประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่องการรับสมัครนักศึกษาเพื่อการผลิตแพทย์เพิ่มภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและกระทรวงสาธารณสุข

              รายละเอียดรายวิชา (มคอ.2)

my girlfriend wants me to cheat on her he cheated on his girlfriend with me my ex girlfriend cheated on me
free coupons printable go walgreens transfer prescription coupon

สำนักวิชาแพทยศาสตร์